Fremleje

Print Friendly, PDF & Email

Fremleje af andelslejlighed

FREMLEJE AF EN ANDELSLEJLIGHED SKER PÅ FØLGENDE MÅDE:
Du henvender dig til bestyrelsen i god tid, med dit ønske og dokumentation (inden der laves endelig aftale med evt. fremlejer), som skal opfylde den til enhver tid gældende lejelovs krav. Se § 12 i vedtægterne*.

Herefter vil CEJ fremsende en fremleje kontrakt til andelshaver, som efter udfyldelse og før underskrift af fremlejer, skal gennemses af AB SJG`s bestyrelse eller administrator C.E. Jensen.
Efter underskrift af udlejer (andelshaver) og fremlejer, fremsendes eller faxes kopi til bestyrelsen/C.E.Jensen

Følgende godkendes af bestyrelsen, arbejdsmæssig udstationering, midlertidigt arbejde, uddannelse, studieophold, midlertidigt begrundet fravær på grund af sygdom.

* § 12 En  andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne  sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter den til enhver tid gældende lejelov.

AirBnB

Regler for korttidsudleje er reguleret i foreningens vedtægter §12. 

En andelshaver, der har boet i andelsforeningen i mindst et år, er berettiget til
at korttidsudleje/-udlåne sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål.
Udlejningen må ikke have erhvervslignende karakter og omfang. Andelshaveren skal
bibeholde sin folkeregisteradresse i lejligheden. Hver enkelt korttidsudleje/-udlån
skal minimum være af tre dages varighed og må sammenlagt maksimalt udgøre seks uger i alt
om året. OBS! Bestemmelsen om varigheden på seks uger, er midlertidigt vedtaget på generalforsamling 2022, og skal endeligt vedtages på næstkommende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen og de øvrige beboere i opgangen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen
underrettes om udlejningen.

Andelshaveren skal sørge for, at der sker personlig ind- og udtjekning af kortidslejeren.

Det samlede antal personer, der er omfattet af korttidsudlejningen/-udlånet, må ikke
overstige antallet af beboelsesrum. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens
vedtægter, husorden og øvrige regler overholdes af korttidslejer, ligesom
andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen og lejligheden.

Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 1 år, hvis
andelshaver ikke overholder betingelserne.